Kas mēs esam

2012. gadā projekta "Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā" ietvaros tika izveidota neformāla 10 dažādu NVO apvienība - Sadarbības platforma starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā ar mērķi izveidot jaunu pilsoniskās sabiedrības platformu starpkultūru dialogam tā palīdzot uzlabot mikroklimatu sabiedrībā, veicinot vienveidīgas sabiedrības izveidošanos un izveidojot pastāvīgi funkcionējošu platformu, kuras kodolu veido dažādu tautu biedrības un nodibinājumi.

Kultūras un sociālie aspekti ir vieni no būtiskākajiem sabiedrības integrācijai, tādēļ partnerība piedāvāja paaugstināt savas kompetences, informēt un iesaistīt pēc iespējas vairāk pilsoniskās sabiedrības, valsts un pašvaldību institūciju, augstskolu un izglītības iestāžu, pakāpeniski veidojot arvien lielākus pasākumus, liekot uzsvaru uz būtiskiem pamatuzstādījumiem sabiedrības integrācijai Latvijā un ārpus tās: Eiropas Savienības vērtībām, dažādu paaudžu sadarbībai integrācijas procesos un paaudžu solidaritātes veidošanai, Latvijas kultūras mantojuma popularizēšanai.

Kopš izveidošanas brīža notiek intensīvs Sadarbības platformas dalīborganizāciju un jaunpienācēju - organizāciju darbs tiekoties, analizējot paveikto, risinot apzinātās problēmas, meklējot labākos un efektīvākos risinājumus, izvirzot uzdevumus tālākam Sadarbības platformas darbam, esošo aktivitāšu efektīvākai norisei, īstenojot dažādus projektus. Kā rezultātā 2014.gada jūlijā Sadarbības platforma tika reģistrēta kā juridiska patstāvīga organizācija, kura turpinās jau uzsākto neformālās NVO grupas darbu to paplašinot, ļaujot iesaistīties ne tikai organizācijām, bet arī fiziskām personām. Sadarbības platformā aktīvi kopīgi darbojas gan Latvijā reģistrētas organizācijas, gan ārzemēs reģistrētas diasporas organizācijas.

Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus un darbības virzienus, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku pieteikumu. Lēmumu par saņemtā pieteikuma apstiprināšanu un biedra uzņemšanu pieņem biedrības valde.

Biedru sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem. Biedrības valdes priekšsēdētāja - Lauma Celma, valdes locekle - Ilāna Lisagora.

Pieteikuma forma fiziskai personai
Pieteikuma forma juridiskai personai